KÖTÜ MUAMELE YASAĞI

Kötü Muamele Yasağına Dair Emsal Kararlar

 

Kötü Muamele Yasağına Dair Usuli Yükümlülükler


 

Soruşturmanın Resen ve Derhal Başlatılması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi İçin El Kılavuzu’na (İstanbul Protokolü) göre devletlerin, açık bir şikâyetin olmadığı durumlarda dahi işkence ve kötü muamele yapıldığına ilişkin belirtiler varsa soruşturma yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Turan Günana (5), B. No: 2013/5545, 15/12/2015)
(Süleyman Deveci, B. No: 2013/3017, 16/12/2015)

 

Soruşturmanın Yeterliliği

Kötü muamele iddialarının gerektirdiği soruşturma bağımsız bir şekilde hızlı ve derinlikli yürütülmelidir. Yetkililer, olay ve olguları ciddiyetle öğrenmeye çalışmalı ve soruşturmayı sonlandırmak ya da kararlarını temellendirmek için çabuk ve temelden yoksun sonuçlara dayanmamalıdırlar. Bu kapsamda diğer deliller yanında görgü tanıklarının ifadeleri ile kriminalistik bilirkişi incelemeleri dâhil olmak üzere söz konusu olayla ilgili kanıtları toplamak için alabilecekleri bütün makul tedbirler alınmalıdır. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Hüseyin Caruş, B. No: 2013/7812, 6/10/2015)
(Arif Haldun Soygür, B. No: 2013/2659, 15/10/2015)

 

Mağdur Katılımının Gerekli Ölçüde Sağlanması

Soruşturmanın etkililiğinin denetiminde önemli noktalardan biri olan soruşturmanın kamu denetimine açık ve şeffaf olmasının gereklerinden biri de mağdurların meşru menfaatlerinin korunması için soruşturma sürecine etkili katılımlarının sağlanmasıdır. Bu çerçevede mağdurların soruşturmanın şeffaflığına ve adalet mekanizmasının işleyişine güvenini temin edecek tedbirlerin alınması elzemdir. Örnek olarak savunulabilir bir kötü muamele iddiasına sahip tarafın derhal yetkili makamlar önünde hukuka uygun şekilde (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Turan Günana (5), B. No: 2013/5545, 15/12/2015)
(Hakan Olğun, B. No: 2013/7588, 17/2/2016)

 

Soruşturma Makamlarının Bağımsızlığı

Devlet memurları tarafından yapılan kötü muamele hakkında yürütülen soruşturmanın etkili olması için, soruşturmadan sorumlu ve tetkikleri yapan kişilerin olaylara karışan kişilerden bağımsız olması gerekir Soruşturmanın bağımsızlığı sadece hiyerarşik ya da kurumsal bağlantının olmamasını değil ama aynı zamanda somut bir bağımsızlığı da gerektirir Dolayısıyla etkili bir soruşturmadan söz edebilmek için, öncelikle bağımsız yürütülebilir niteliğe sahip olması gerekir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Cezmi Demir ve diğerleri, B. No: 2013/293, 17/7/2014)
(Hamdiye Aslan, B. No: 2013/2015, 4/11/2015)

 

Soruşturma veya Kovuşturmanın Makul Sürede Sonuçlandırılması

Kötü muameleye ilişkin şikâyetler hakkında yapılan soruşturma söz konusu olduğunda yetkililerin hızlı davranması önemlidir. Bununla birlikte belirli bir durumda bir soruşturmanın ilerlemesini engelleyen sebepler ya da zorlukların olabileceği de kabul edilmelidir. Ancak kötü muameleye yönelik soruşturmalarda, hukuk devletine bağlılığın sağlanması, hukuka aykırı eylemlere hoşgörü ve teşvik gösterildiği görünümü verilmesinin(...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Cezmi Demir ve diğerleri, B. No: 2013/293, 17/7/2014)
(Feride Kaya, B. No: 2013/2365, 20/1/2016)

 

Kamu Görevlileri için Soruşturma İzni Verilmesi

Devlet, kötü muamele yasağının usul boyutunu koruyan hukukun etkin bir şekilde uygulanmasını güvenceye almak ve kamu görevlilerinin ya da kurumlarının karıştığı olaylarda, bunların sorumlulukları altında meydana gelen ölümler için hesap vermelerini sağlamak durumundadır. Bununla birlikte kamu görevlilerinin görevlerini devlet adına ifa etmeleri ve görevlerinin ifası ile ortaya çıkan birtakım durumlarla bağlantılı olarak sık sık şikâyet edilme ve soruşturma tehdidi altında olma riski ile karşı karşıya olmaları nedeniyle haklarında adli soruşturma yürütülmesinin belirli bir makamın iznine bağlanması, hukuk devletinde makul görülebilir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Albına Kıyamova (Alıbaeva), B. No: 2013/3187, 14/4/2016)
(Hidayet Enmek ve Eyüpsabri Tinaş, B. No: 2013/7907, 21/4/2016)

 

Cezasız Bırakmama/Yaptırımın Caydırıcı Olması

Tüm adli kovuşturmaların mahkûmiyet veya belirli bir hüküm alma ile sonuçlanmasına yönelik kesin bir zorunluluk bulunmamakla birlikte mahkemeler hiçbir koşul altında yaşamı tehdit eden suçların ve fiziksel ve ruhsal bütünlüğe yapılan ağır saldırıların cezasız kalmasına, affa ya da zamanaşımına uğramasına izin vermemelidirler. Adli makamların yetki alanları kapsamındaki kişilerin yaşamları ile fiziksel ve ruhsal bütünlüklerini korumak üzere konan kanunların koruyucuları olarak, sorumlu olanlara yaptırım uygulamakta kararlı olmaları ve suçun ağırlık derecesi ile verilen  (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Cezmi Demir ve diğerleri, B. No: 2013/293, 17/7/2014)
(Deniz Yazıcı, B. No: 2013/6359, 10/12/2014) 

 

Devletin Kötü Muameleye Karşı Koruma Yükümlülüğü


 

Ceza İnfaz Kurumlarında Kötü Muamelelerden Koruma

Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen hak kapsamında ayrıca devletin, pozitif bir yükümlülük olarak yetki alanında bulunan tüm bireylerin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını gerek kamusal makamların gerek diğer bireylerin gerekse kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Devlet, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve şiddetten korumakla yükümlüdür. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Süleyman Deveci, B. No: 2013/3017, 16/12/2015)
(Murat Karabulut, B. No: 2013/2754, 18/2/2016)

 

Yaşlı ve Ağır Hasta Mahkûm Hakkında Gerekli Usullerin Yürütülmesi

Ceza infaz kurumlarında tutulan hükümlü ve tutuklular bakımından Anayasa'nın 17. maddesi devlete, kişilerin insan onuru ile bağdaşır koşullarda tutulmalarını sağlama ve infazın yöntemi ile infaz sürecindeki davranışların mahkûmları, ceza infaz kurumunda kalma dolayısıyla zorunlu olarak ortaya çıkan sıkıntı ve üzüntü seviyesinden daha fazla bir ızdıraba maruz bırakmama pozitif yükümlülüğünü yüklemektedir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Mete Dursun, B. No: 2012/1195, 18/11/2015)
(Murat Karabulut, B. No: 2013/2754, 18/2/2016)

 

Gözaltında Kötü Muamelelerden Koruma

Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca geçerli olan koruma yükümlülüğü devlete, kişilerin işkence ve eziyete ya da insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza veya muameleye maruz bırakılmalarını engelleyecek tedbirler alma ödevini yüklemektedir. Anılan yükümlülük muamele yasağının maddi boyutunun bir unsurunu, devletin kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerini idari ve yasal mevzuat aracılığıyla koruma hususundaki pozitif yükümlülüğünü oluşturmaktadır. Koruma doğrultusunda yetkililerin bildikleri ya da bilmeleri gereken bir kötü muamele tehlikesinin gerçekleşmesini engellemek için makul tedbirleri almamaları durumunda devletin Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası anlamında sorumluluğu ortaya çıkabilecektir.(...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Cezmi Demir ve diğerleri, B. No: 2013/293, 17/7/2014)
(Deniz Yazıcı, B. No: 2013/6359, 10/12/2014)

 

Kamu Görevlilerinin Güç Kullanımına İlişkin Yükümlülükleri


 

Kamu Görevlilerinin Güç Kullanımı

Bireyin, bir devlet görevlisi tarafından hukuka aykırı olarak ve Anayasa’nın 17. Maddesini ihlal eder biçimde bir muameleye tabi tutulduğuna ilişkin savunulabilir bir iddiasının bulunması hâlinde etkili bir resmî soruşturmanın yapılması gerekmektedir. Anayasa’nın 17. Maddesinde düzenlenen hak kapsamında ayrıca devletin, -pozitif bir yükümlülük olarak- yetki alanında bulunan tüm bireylerin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını gerek kamusal makamların ve diğer bireylerin gerekse kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Devlet, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve şiddetten korumakla yükümlüdür. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Mehmet Şah Araş ve diğerleri, B. No: 2014/798, 28/9/2016)
(Mustafa Rollas, B. No: 2014/7703, 2/2/2017)

 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Esnasında Güç Kullanımı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. maddesi ile ilgili içtihatlarında kötü muamele yasağının demokratik toplumların en temel değeri olduğunu vurgulamıştır. Terörizmle ya da organize suçla mücadele gibi en zor şartlarda dahi AİHS'nin güvenlik güçlerini mağdurların davranışlarından bağımsız olarak işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlerden men ettiği belirtilmiştir. AİHM ayrıca AİHS'nin 15. maddesinde ifade edilen toplum hayatını tehdit eden kamusal tehlike hâlinde dahi kötü muamele yasağının hiçbir istisnasına yer verilmediğini içtihatlarında hatırlatmaktadır. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Ali Rıza Özer ve diğerleri [GK], B. No: 2013/3924, 6/1/2015)
(Özlem Kır, B. No: 2014/5097, 28/9/2016)

 

Diğer Alanlar

 

Kötü Muameleye Maruz Kalınabilecek Menşe Ülkedeki Koşullar Değerlendirilmeden Sınır Dışı Edilme

Anayasa'da yabancıların ülkeye girişleri, ülkede ikamet edişleri ve ülkeden çıkarılmalarına ilişkin konularda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Uluslararası hukukta da kabul edildiği üzere bu husus, devletin egemenlik yetkisi kapsamında kalmaktadır. Dolayısıyla devletin yabancıları ülkeye kabul etmekte veya sınır dışı etmekte takdir yetkisinin bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak anılan işlemlerin -Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere müdahale oluşturması hâlinde- bireysel başvuruya konu edilebilmesi mümkündür. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Azızjon Hıkmatov, B. No: 2015/18582, 10/5/2017)
(A.D., B. No: 2014/19506, 3/4/2019)

 

Geri Gönderme Merkezlerindeki Tutma Koşulları

İdari nedenlerle özgürlüğünden yoksun bırakılan yabancıların tutulma koşullarının Anayasa’nın 17. maddesi anlamında "insan haysiyetiyle bağdaşmayan" muamele oluşturup oluşturmadığının incelemesinde bir sonuca ulaşılırken, kişi başına düşen alan hesabı, tutulu bulunan kişilerin günlük açık havadan yararlanmaları, kapalı mekânların gün ışığı alma ve havalandırılma durumları, kalınan mekânın temizliği ve tutulu bulunan kişilere sunulan sağlık hizmetleri gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir.(...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(K.A. [GK], B. No: 2014/13044, 11/11/2015)
(A.V. ve diğerleri, B. No: 2013/1649, 20/1/2016)

 

Kötü Muamele İddialarına Dair Yargılamada Hükmedilen Tazminat Miktarının Düşüklüğü

Kötü muamele yasağına aykırılık oluşturan bir eylemin tespit edildiği ve başvurucuların ihlal iddialarının lehe ödenen tazminat tutarının yetersizliğine dayandırıldığı olaylarda ihlalin var olup olmadığının tespiti için daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmiş benzer durumlar için öngörülen tazminat tutarları ile somut olayda öngörülen tazminat tutarının karşılaştırılması gereklidir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Kemalettin Rıdvan Yalın, B. No: 2014/6220, 18/7/2019)

 

Etkili Soruşturma Yükümlülüğünü İhlal Eden Ceza Yargılamasındaki Hükümlere Dayanılarak Tam Yargı Davasının Reddi

Tutulma koşullarını ilgilendirenler hariç olmak üzere kötü muamele vakaları kasıt unsuru taşıdığından ceza soruşturması maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında en etkili yöntemdir. Zira ceza soruşturmasında -hukuka uygun olmak koşuluyla- delil serbestisi ilkesi geçerlidir. Birbirinin devamı niteliğindeki bu başvurular birlikte değerlendirildiğinde yaptırımın caydırıcılığı ve mağduriyetin giderilmesi işlevini görür. Ceza ve disiplin soruşturmasından sonra giderim olarak mağdura uygun miktarda tazminat verilmesiyle mağdur sıfatı ortadan kalkabilir. Tam yargı davası ise ceza ve disiplin soruşturmalarıyla birlikte birbirini tamamlayıcı ve birbirine tesir eden zincirin halkalarını oluşturmaktadır. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Sinan Işık (2), B. No: 2015/12734, 25/9/2019)

 

Kötü Muamele Yasağıyla Bağlantılı Olarak Etkili Başvuru

Etkili başvuru hakkı; anayasal bir hakkının ihlal edildiğini ileri süren herkese hakkın niteliğine uygun olarak iddialarını inceletebileceği makul, erişilebilir, ihlalin gerçekleşmesini veya sürmesini engellemeye ya da sonuçlarını ortadan kaldırmaya elverişli idari ve yargısal yollara başvuruda bulunabilme imkânı sağlar. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(I.S. ve diğerleri, B. No: 2014/15824, 22/9/2016)
(Temur Eskibağ ve Mehmet Rıza Eskibağ, B. No: 2014/5098, 20/12/2017)

 

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©