GELİNEN NOKTA

         TC.

ISTANBUL ANADOLU      CUMHURIYET                        BASSAVCILIGI

HSK Muhabere Biirosu

Say1:HSK 2023/1355 06.10.2023

HAKiMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLIGINE

ilgi : istanbul Anadolu Cumhuriyet Bassaveiligi Bakanlik Muhabere Biirosunun

05.10.2023 giin ve 2023/41 Muh sayili yazisi

istanbul Anadolu Cumhuriyet Bassaveiligi Bakanlhk Muhabere Biirosunun ilgi sayili yazisi ekinde yer alan Cumhuriyet Bassaveiligimiz Terér ve Orgiitlii Suglar Sorusturma Biirosu uhdesinde yiiriitiilen ve bilgi verilmesi istenilen sorusturma evraki hakkinda diizenlenen tutanak6rnekleri yazimizla birlikte gonderilmistir.

Yillarca devletin igine yerlesen FETO/PDY silahli terér Orgiitii mensubu kamu gérevlileri ile bunlarin arasinda yer alan yargi mensuplar: devlet yGnetim sistemimizde biiytik yaralar agmistir.

Yargi eliyle anilan Grgiit mensubu hakim, save1, yazi isleri miidiirii, zabit katibi, infaz koruma memuru gibi personel necip Tiirk Milletine zuliim yaptilar. Haksiz tutuklamalar yaptilar, delil uydurdular, insanlarin mallarina el koydular. Bu siiregte htikumeti degistirmeye kalkistilar. 17/25 Aralik tarihinde yaptiklar1 kalkismadan sonra ve 15 Temmuz hadisesinde devletin namuslu biirokratlam, hakim ve savcilari, vatan miicadelesi bilinciyle tiim bu hukuksuzluklara dur dediler, Grgiit yGneticisi ve tiyesi olduklari anlasilan yarg: mensuplari gorevlerinden uzaklasuirildilar. Bu asamadan sonra azalan hakim - savci sayisinin ihtiyaca binaen hizla artirma yoluna gidilince yargi mensuplarindaki nitelik ister istemez irtifa kaybetti. Halkta yargiya karsi giivensizlik olusmaya basladi. Yipranan yargty1 yeniden adil hale getirmek ve y6netilenlerin giivenini tesis etmek biz yarg1 mensuplarinin en basta gelen tarih 6ntindeki vazifesidir.

Maalesef iiziilerek miisahade ettik ki; vatan ugruna gelecek nesillere daha temiz bir toplum olusturmak icin miicadele ederken bu siiregte gérev alan kimi yargi mensuplar1 devletten alacagi varmis gibi her tiirlii kirli isi yapmayi kendinde hak gérmeye basladi, kimi meslektaslarimiz girdikleri kirli iliskilerle FETOCU hakim ve saveilara rahmet okutur duruma geldiler. Bunlar1 duymak vicdan sahibi yargi mensuplarini cok derinden miiteessir etti. Halbuki adalet miilkiin temeliydi. Adalet olmazsa devletler tarih sahnesinden silinmeye mahkum oluyordu, toplum ciirtiyordu.

Oncelikle Adalet Bakanligimiz ve Hakimler ve Savcilar Kurulu himayesinde kendi aramizdaki kanserli hiicreleri temizlememiz, tabiri caiz ise cerrahi miidahale yapmamuz, gerekirse yargi iginde olusmaya baslayan ¢ete ve cetecikleri yok etmek igin kemoterapi uygulayip kanserli hiicreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir.

Fovare

 

istanbul Anadolu Adliyesi 6zelinde is takibi yapan, tavassutta bulunan, riisvete tevessiil eden, vatandasa ve ¢alisanlarimiza kotii muamelede bulunan ve tacizkar davranan meslektaslarimizia ilgili Kurulumuzu bilgilendirmek suretiyle Gnlem almaya g¢alisildi.

Adli tatil sonrasi yeni adli yilin baslamasiyla birlikte kapali kapilar ardinda, meslektas sohbetlerinden istanbul Anadolu Adliyesinde para karsiligi sulh ceza hakimliklerinde erisimin engellenmesine dair kararlar verildigi, usulsiiz tahliyeler yapildigi1duyumlari alindi.

Konunun mahiyetini arastirmak i¢gin yapilan tefahhuslarda, komisyon tiyesi Nihat ZINCiRLI Bey ile durum istisare edilmig ve beyaninda; esinin 4. Sulh Ceza Hakimligi miidiresi oldugunu, haékimin garip davranislar sergiledigini, ndbetci olmadigi giinlerde dahi dosyalarla ilgilendigini, bir kisim dosyalarin kendi mahkemesine kaydedilmesi icin katiplere baski yaptigim1, esinin kendisine komisyon baskanina iletmesi igin telkinde bulunmas: tizerine, 6nceki komisyon baskanina durumu izah ettigini, 4. Sulh Ceza Hakimliginin dosyalar tizerinde tasarruflarda bulundugunu, kendine dosya ayarlamaya calistigini ilettigini bildirmekle birlikte, baskanin cok da 6nemsemedigini, aradan birkag giin gecince Istanbul Anadolu Adliyesinde para karsiligi is takibi yapan meslektaslar kim olabilir diye kendisine sordugunu ve kendisinin de 4. Sulh Ceza Hakimi Sidar DEMiIROGLU'nun bu islere meyilli oldugunu bildirdigini, ancak baskanin giderayak Sidar DEMiROGLU'nun kararnamede Agir Ceza Mahkemesi Baskan1 olmasi i¢ginKurula Gneride bulundugunu duyunca moralinin bozuldugunu bildirmistir.

Bunun iizerine 6nemli dosyalarm bulundugu Terér ve Orgiitlii Suclar Sorusturma Biirosu savcilarindan sorumlu Cumhuriyet Bassavei Vekili ile gériisiilerek dikkat geken tahliye ve benzeri kararlar olup olmadigi sorulmus, saveilarin 6nemli miktardaki uyusturucu madde, gasp, sanal bahis dosyalarinda olagantistii tahliyeler yapildigi ve akabinde yapuilan itirazlara yine komisyon baskanimin Kurula Gnererek g6revlendirilmesini sagladigi hakimin de yapilan itirazlarin hepsini reddettigi, 125 kg uyusturucu madde siiphelisinin saliverilmesi ve 1,5 milyon Euro degerinde altin gasbeden cete liderinin Datca'dan Yunanistan'a kacma_tegebbiisiinde bulunmasina ragmen yakalanmasini miiteakiben tutuklandigi ve itiraz tizerine yine saliverildigi, hukuki anlamda garabet derecede k6tii kararlar verildigi anlasilmis,

Derhal ilgili sorusturma savcilarinin tespit ettikleri dosyalarin tutanaga baglanmas1 talimati verilmis ve tespit edilen tutanak Kurulumuzun takdirine bu yazi ekinde sunulmustur.

Hl béyleyken zaten yipranms imajimiza zarar verecegi muhakkak olan bu olaylar vesilesiyle ilgili kisilerin tespitiyle, sorusturmasonucunda ¢ikacak yeni delil ve bilgiler 1siginda olayin etraflica arastirilmasi zarureti dogmustur.

Yapilacak g6revlendirmeyle stirekli ayn: hakimin nébetlerini takip eden avukatlarin, bu iste menfaat temin eden hakimlerin tespit edilip HTS kayitlari, banka kayitlari, mal varligi arasurilmasi ve sosyal yasantilarimin haékim - savc1 meslegiyle bagdasir olup olmadiginin tetkikine ihtiyag bulunmaktadir.

Tetkiklerimiz esnasinda bir konuda rahatsizligi olan 9. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Erding DEMET'in s6zlii miiracaatiyla, kamuoyunda bilinen is .... Metin GUNES iin ortagi olan Necat GULSEVEN'in mahkemesinde olan bir dosyasiyla ilgili daha 6nce verilen HAGB karar1 dosyasinda komisyon baskaninin kendisini arayarak "Necat Bey iyi birisidir, ben dosyada sugsuz olduguna kani oldum, bu dosyada beraat karar1 verelim" dedigini ve kendisinin de talebi kabul etmeyerek Diyarbakir'da baska bir sug isledigi igin hiikmii agiklandigini, itiraz iizerine istinafa giden dosyanin istanbul Bélge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin 27.09.2022 tarih ve 2022/1897 Esas ve 2022/2337 Karar sayili ilamuyla itirazin reddine karar verilerek cezanin kesinlestigini bildirmistir.

 

 

 

Akabinde samk avukatlarinin§ dosyalarda_ miistekilerin ve tamiklarin ifade degistireceklerini, bu nedenle yargilanmanin yenilenmesini talep_ ettikleri, baskilara dayanamayarak karar vermemek icin dosyadan ¢gekilme karari verdigini, yeni g6revlendirilen hakimin, saveinin aksi miitalaasina ragmen beraat karari verdigini ve bassaveilik tarafindan kararin itiraz edilerek tekrar istinaf mahkemesine g6nderildigini, akabinde adliyede hakimler arasinda yaygin olan kanaate gére Bekir Baskanin talimatlarina uymayanlarin gérev yerlerinin degistirildigini bildigi igin kendi durumundan siiphelendigini ve Kuruldan kararnameye dahil olup olmadigini arastirinca tayin edilecegini 6grendigini, bir meslek biiyiigiintin miidahalesiyle istanbul Anadolu Adliyesinde kalmaya devam ettigini, ancak bildirilen sebebin gok zoruna gittigini ifade etmis, tayin gerekcesinde "mahkemenin bayan miibasirini taciz etti" seklinde bir beyan oldugundan bu durumun kendisini ¢ok rencide ettigini belirtmistir.

Yine baska bir olayda; son kararnamemizde baskan tarafindan iki infaz hakiminin ve bir sulh ceza hakiminin gérevden alinmasinin kurula Gnerildigi, bunun 6grenilmesi tizerine hakimlerin diiriist, ahlakli ve caliskan hakimler oldugunun iletilmesiyle yer degisikliklerinin yapilmadigi, konunun arastirilmasinda 9. Sulh Ceza Hakimi Siileyman PETEK'ten iletisimin engellenmesine yG6nelik kararlarda istenilen karari vermesi igin baski yapildigi, baskiya ragmen karar verilmeyince imali sekilde tazir edici s6zlere maruz kaldigi, sohbetler esnasinda bile "Muzaffer'in basina gelenleri biliyorsunuz, bizi dinlemedi gitti, daha O'nun basina ¢ok is gelir, bu kafayla giderse" dedigi,

Yine Sulh Ceza Hakimi Ecem PAMUKLAR'nn verecegi bir karar Gncesinde Stileyman PETEK'ten goriisiinii sormas: iizerine Siileyman PETEK'in talep edilen seyin yasaya uygun olmayacagin1 s6ylemesi iizerine Ecem PAMUKLAR'mn talebin reddine karar verdigi, bunun iizerine komisyon baskaninin Siileyman PETEK'i arayarak "sen kendi isine bak, baskalarinin isine karisma" diye tazir ettigi,

GGrevden alinmasi Gnerilen iki infaz hakiminin ayri ayri beyanlarinda; gazeteci Fatih TEZCAN'in cezaevine girdigi ve miikerrir infazlari oldugu icin covid izninden yararlanamadigi, baska yargi bdlgelerine ait kesinlesmis cezalar1 oldugu, bunun tizerine baskanin her iki hakimi de arayarak Ankara Asliye Ceza Mahkemesinin bir kararim kaldirmalarini Gnerdigi, hakimlerin infaz hakimi olduklarini bildirip, "bizim yapabilecegimiz bir konu yok, Ankara Asliye Ceza Mahkemesinin karar vermesi gerekir" dedikleri, komisyon baskaninin "onu ben de biliyorum, ama benim dedigimi yaparsaniz iyi olur" dedigi, hakimlerin israrla talep karsisinda direnmeleri tizerine g6rev yerlerinin degistirilmesi Onerisi yapilmis olabileceginin diisiiniildiigii,

Diger bir olayda; televizyon sahibi Can TANRIYAR'in Caglayan Adliyesinde Metin GUNES isimli is adamiyla davasinin oldugu, bu sebeple aralarmda husumet olustugu ve Can TANRIYAR'in Muhammet YAKUT ve Tamar TANRIYAR ile birlikte gaspa tesebbiis ettiklerinden bahisle istanbul Adliyesinde sorusturma agildigi, Can TANRIYAR'n tutuklandigi ve Istanbul 38. Agir Ceza Mahkemesinde dava agildigi, 5 ay kadar tutuklu kaldiktan sonra dosyasinin Anadolu Adliyesine yetkisizlik kararryla gonderildigi, ancak dosyanin_heniiz yetkisizlik karar1 verilmeden Gnce heyetin sorun ¢ikardigindan bahisle komisyon baskaninin "Anadoluya génderin, ben hallederim" diye sdylediginin bilgisine ulasildigi, adliyeye dosyanin intikalinden sonra dosyanin istanbul Anadolu 1. Agir Ceza Mahkemesine kaydedildigi, yine komisyon baskaninin davaya bakacak hakimi de Istanbul Adliyesinden ayarlayacagimi sdyledigi, bunun bu sekliyle tecessiis ettigi, sé6zkonusu dosyanin durusmasi1 9 Ocak tarihine birakilmis olup, durusma tarihi itibariyle 8 aydir tutuklu bulunan sanigin heniiz ifadesi bile alinmamuistir.durumunda kalinmistir, Ezciimle:yetkili kisilere bildirmesi eylemine "Whistleblowing" smi verilmis, bu iilkelerde whistleblowerlar korumaya yénelik yasal diizenlemeler yapumistir. Bu mtiessesenin bizde de

tesviki gerekmektedir.¢6kertilmesi igin gereginin yapilmasi yiiksek takdirlerinize arz olunur,

ismail UGAR

Istanbul Anadolu Cumhuriyet Bagsaveisi

Ek : Ilgi yazi ve ekleri (20 sayfa)

 

 

 

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©